Skräbeåns vattenvårdskommitté skall administrera den samordnade recipientkontrollen i hela Skräbeåns avrinningsområde.

Skräbeåns vattenvårdskommitté bildades 1966. Kommittén tog initiativ till att bilda Skräbeåns vattenråd 2009. Den är nu en av flera medlemmar i vattenrådet.

Varje år sammanställs resultat från kontrollen av avrinningsområdets sjöar och vattendrag i en rapport (se vårt arkiv). Vart tredje år genomförs en mer noggrann och omfattande långtidsutvärdering. Skräbeåns vattenvårdskommitté reviderar kontinuerligt kontrollprogrammet för att uppfylla gällande lagstiftning och bestämmelser.